SFS 2017:268 Förordning om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

170268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i nationalparksförordningen
(1987:938);

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver

1 att bilagorna 18 och 21 till nationalparksförord-

ningen (1987:938) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:96, bet. 2016/17:MJU16, rskr. 2016/17:181 och prop. 2016/17:97,
bet. 2016/17:MJU17, rskr. 2016/17:182.

SFS 2017:268

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

2

SFS 2017:268

Bilaga 18

Gräns för Tivedens nationalpark

background image

3

SFS 2017:268

Bilaga 21

2

Gräns för Björnlandets nationalpark

2 Senaste lydelse 1991:104.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017