SFS 2017:270 Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

170270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion;

utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (2013:363) om kontroll

av ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,
2. särskilda ekologiska produktionsregler,
3. hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket ska bedrivas, och
4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till

en kontrollmyndighet.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att

offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:80, bet. 2016/17:MJU18, rskr. 2016/17:198.

SFS 2017:270

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017