SFS 2017:271 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

170271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll
av ekologisk produktion;

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2013:1059) om kontroll av

ekologisk produktion ska införas en ny paragraf, 16 a §, och närmast före
16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Skyldighet att offentliggöra uppgifter

16 a §

Ett kontrollorgan ska på en webbplats offentliggöra

1. det uppdaterade register som ska föras över aktörer som organet kontrol-

lerar, enligt artikel 28.5 i rådets förordning (EG) nr 834/2007, och

2. de certifikat som har lämnats till aktörer som organet kontrollerar, enligt

artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:271

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017