SFS 2017:272 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

170272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om körkortslagen (1998:488)3

dels att nuvarande 10 kap. 2 och 3 §§ ska betecknas 10 kap. 5 och 6 §§,
dels att 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b och 14 a §§, 5 kap. 19 och 23 §§ och

10 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 2�4 §§, av följande

lydelse.

2 kap.

5 §

4

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-

ningar.

1 Prop. 2016/17:83, bet. 2016/17:TU11, rskr. 2016/17:205.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, i den ursprung-
liga lydelsen.

3 Senaste lydelse av 10 kap. 2 § 2011:1580.

4 Senaste lydelse 2015:791.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

moped klass I

A1

lätt två- eller trehjulig motorcykel

A2

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst
35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjäns-
tevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om
fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett
fordon med högst den dubbla effekten.
2. lätt trehjulig motorcykel

A

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och
förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

B

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil
samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan
bil.
2. trehjulig motorcykel
3. fyrhjulig motorcykel

SFS 2017:272

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:272

3 kap.

4 b §

5

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov

enligt 4 a § gäller inte

1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt

förarprov enligt 10 kap. 6 §, eller

2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat

fordon.

14 a §

6

Ett körkort får förnyas enligt 14 § om körkortshavaren

1. är permanent bosatt i Sverige, eller
2. studerar här sedan minst sex månader.

5 kap.

19 §

7

En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om

sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden be-

BE

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släp-
fordon som är kopplade till en sådan bil, om släpfordonens
sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

C1

tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med
totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfor-
don som är kopplat till en sådan bil.

C1E

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera
släpfordon som är kopplade till en sådan bil om bilens och
släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

C

tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt en-
bart ett lätt släpfordon som är kopplat till en sådan bil.

CE

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan bil.

D1

buss som är konstruerad och tillverkad för att ta högst
16 passagerare utöver föraren och vars längd inte överskrider
åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
en sådan buss.

D1E

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.

D

buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta
passagerare utöver föraren samt enbart ett lätt släpfordon
som är kopplat till en sådan buss.

DE

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släp-
fordon, oavsett vikt, som är kopplade till en sådan buss.

5 Senaste lydelse 2008:550.

6 Senaste lydelse 2011:1580. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

7 Senaste lydelse 2010:1914.

background image

3

SFS 2017:272

döms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämp-
lighet förutsätter att sökanden

1. kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme

och ansvar i trafiken,

2. inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), och
3. uppfyller de andra medicinska krav än krav på frånvaro av alkoholmiss-

bruk eller alkoholberoende som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäker-
heten.

Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där

narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärd-
ares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäker-
hetsrisk.

23 §

8

Om körkortshavaren bryter mot 22 §, och därigenom inte längre be-

döms uppfylla kraven på lämplighet enligt 19 § första stycket 1, ska beslutet
om villkor om alkolås undanröjas. Beslutet ska även undanröjas om körkorts-
havaren under villkorstiden inte uppfyller de krav på lämplighet som i övrigt
anges i 19 §.

Om beslutet undanröjs, ska körkortet återkallas. En spärrtid ska då bestäm-

mas som motsvarar den återstående villkorstiden.

Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt

5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den para-
grafen.

10 kap.

1 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen,
4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 §

första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, och

5. avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförord-

ningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna uppgiften att lämna ut körkort åt

1. företag som har tillstånd enligt postlagen (2010:1045) att bedriva post-

verksamhet (tillståndshavare),

2. dotterföretag till sådana tillståndshavare som avses i 1, och
3. företag som på uppdrag av en tillståndshavare eller dennes dotterföretag

lämnar ut postförsändelser till mottagare (postombud).

8 Senaste lydelse 2010:1914.

9 Senaste lydelse 2014:148.

background image

4

SFS 2017:272

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om överlämnande enligt första stycket och om utlämnande av
körkort.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna uppgiften att utfärda internationella körkort åt en juridisk person.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådant överlämnande.

4 §

10

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

10 Tidigare 10 kap. 4 § upphävd genom 2009:1352.