SFS 2017:273 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

170273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 § och 8 kap. 1, 3 och 11 §§ körkortsför-

ordningen (1998:980) ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

1

En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och som visar

att innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel eller terrängvagn (interna-
tionellt körkort)
får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt kör-
kort. Ett i Sverige utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.

Internationella körkort får utfärdas av Kungl. Automobil Klubben, Motor-

förarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens Riksförbund, OK Förlaget
AB, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of
Sweden.

8 kap.

1 §

2

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om medicinska

krav för behörighet.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om
1. sådan synprövning och sådant läkarintyg som ska ligga till grund för

intyg och utlåtande enligt 3 kap. 1 § samt om en socialnämnds yttrande enligt
3 kap. 8 §, och

2. verkställigheten av 3 kap. 3 § och 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).
Transportstyrelsen ska höra Socialstyrelsen innan styrelsen meddelar före-

skrifter enligt denna paragraf.

3 §

3

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana tillståndsha-

vare, dotterföretag till tillståndshavare och postombud som avses i 10 kap. 2 §
körkortslagen (1998:488) får lämna ut körkort och i samband med detta utföra
identitetsprövning och även i övrigt medverka vid utlämnandet. Det ska anges
i föreskrifterna åt vilka företag som uppgiften att lämna ut körkort har över-
lämnats.

Transportstyrelsen ska höra Post- och telestyrelsen och Polismyndigheten

innan styrelsen meddelar föreskrifter om medverkan vid utlämnande.

1 Senaste lydelse 2003:522.

2 Senaste lydelse 2008:1112.

3 Senaste lydelse 2016:313.

SFS 2017:273

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:273

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

11 §

4

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från före-

skrifter om medicinska krav som har meddelats med stöd av 10 kap. 1 § kör-
kortslagen (1998:488).

Undantag får begränsas till att avse ett visst område, en viss tid eller annat

som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1112.