SFS 2017:274 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

170274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om de kontrollformer som avses i denna lag när det
gäller

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,
2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,
3. förelägganden och körförbud,
4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,
5. utbildnings- och kompetenskrav för
a) besiktningstekniker, och
b) polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och

12 §§, och

6. avgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och användning av

fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, fordonsdelar och
annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när nya krav som

är tillämpliga på den godkända fordonstypen, varianten eller versionen blir
obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och dokumentation om for-

don, system, komponenter och separata tekniska enheter,

1 Prop 2016/17:84, bet. 2016/17:TU19, rskr. 2016/17:206.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om perio-
disk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upp-
hävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av
trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv
2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2015:794.

SFS 2017:274

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:274

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen och över efterlevnaden av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkän-
nande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ur-
sprungliga lydelsen, samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskon-
troll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydel-
sen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera genomförande och ut-

fall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Trans-
portstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna
fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §,

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a�3 c §§ och för

ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, samt om

7. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskon-
troll av jordbruks- och skogsbruksfordon, i den ursprungliga lydelsen, samt
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om god-
kännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhju-
lingar, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 20 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)