SFS 2017:275 Förordning om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

170275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen;

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 9 och 15 §§ förordningen (2015:218) om

statsbidrag till folkbildningen ska ha följande lydelse.

4 §

Folkbildningsrådet är en ideell organisation, där organisationer som

företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt organisa-
tionens stadgar har Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap om folk-
bildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i utbildningssys-
temet. I dokument som antagits av organisationen ger Folkbildningsrådet
anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen och intyg.

9 §

En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemen-

sam för flera folkhögskolor.

Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och

gymnasieutbildning, ska årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten.

Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås

genom skolväsendet får endast den antas som fyller 18 år senast under det
kalenderår kursen börjar eller som är äldre. Trots detta får en folkhögskola till
undervisningen anta en yngre person som går ett introduktionsprogram i gym-
nasieskolan.

Kraven på resultat av lärande på allmän kurs på grundskolenivå ska mot-

svara de krav som ställs på motsvarande utbildning inom grundskolan. Folk-
högskolan ska till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på grund-
skolenivå bedöms kunna tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå, utfärda
intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhög-
skola.

Kraven på resultat av lärande på allmän kurs på gymnasial nivå ska mot-

svara de krav som ställs på motsvarande utbildning inom gymnasieskolan.
Folkhögskolan ska till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på
gymnasial nivå uppnår de krav som ställs för grundläggande behörighet till
högskolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100) eller yrkeshögskole-
studier enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, utfärda intyg om
godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola.

15 §

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska

kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften
som anges i 1 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

SFS 2017:275

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:275

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska, i enlig-

het med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen sådana
sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som be-
hövs för uppföljning och utvärdering.

Folkbildningsrådet ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna

kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna
utbildning inklusive utfärdande av intyg. Kvalitetsgranskningen ska genom-
föras med utgångspunkt i en behovsanalys.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från

utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)