SFS 2017:277 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 § och 59 kap.

13 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat

land ska fortfarande anses vara bosatt här så länge han eller hon genomgår en
studiestödsberättigande utbildning.

Den som kommer till Sverige för att studera ska inte anses vara bosatt här.

6 kap.

20 §

Den som får någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstrela-

terad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt 6 § 5, in-
komstgrundad ålderspension enligt 6 § 8 och inkomstrelaterad efterlevande-
förmån enligt 6 § 9 och 11:

1. vårdbidrag enligt 5 kap. 9 § 5, som inte enbart avser merkostnader,
2. dagpenning från arbetslöshetskassa,
3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
4. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

5. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de
grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, och

6. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska

tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst.

59 kap.

13 §

Som inkomst av anställning räknas följande sociala förmåner:

1. Föräldrapenningsförmåner.
2. Vårdbidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostna-

der.

3. Ersättning från Försäkringskassan i form av sjuklönegaranti enligt 20 §

lagen (1999:1047) om sjuklön.

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

SFS 2017:277

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:277

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. Sjukpenning eller motsvarande ersättning enligt denna balk eller annan

författning eller på grund av särskilt beslut av regeringen. Detta gäller i den
utsträckning ersättningen har trätt i stället för en försäkrads inkomst som
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

5. Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersätt-

ning.

6. Livränta på grund av arbetsskada eller annan skada som avses i 41�

44 kap.

7. Närståendepenning.
8. Dagpenning från arbetslöshetskassa.
9. Aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
10. Ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF).

11. Dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de
grunder som gäller för totalförsvarspliktiga.

12. Bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen föreskriver det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)