SFS 2017:278 Lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

170278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande
av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde;

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:1046) om överläm-

nande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksam-
hetsområde

2 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för

doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Lagen omtryckt 1990:232.
Senaste lydelse av 2 § 1991:932.

SFS 2017:278

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017