SFS 2017:279 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

170279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

SFS 2017:279

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:279

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

2

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en ge-
mensam examen.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola

2 Senaste lydelse 2013:1117. �ndringen innebär bl.a. att Malmö högskola tas bort ur
förteckningen.