SFS 2017:280 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

170280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift;

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §

2

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24�28 och 31 kap. social-

försäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk
eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan för-
fattning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersätt-
ningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt 59 kap.
8�11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt
59 kap. 14 § första stycket 1�3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 41�44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan motsva-

rande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda balk,

7. vårdbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken, i den utsträckning bi-

draget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de
grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Senaste lydelse 2010:1271.

SFS 2017:280

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:280

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)