SFS 2017:281 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

170281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 25 § och 4 kap. 13 § studie-

stödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det

lämnas

1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program,

3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt

socialförsäkringsbalken,

4. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

� kortare studier om funktionshinder,
� kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

� studier inom särskild utbildning för vuxna,
5. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska,

6. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny-

anlända invandrare, eller

7. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för högskoleutbildning på forskarnivå om den

studerande är eller har varit anställd som doktorand.

Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studie-

stöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken
utländsk studiefinansiering som ska omfattas av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från första stycket.

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Senaste lydelse 2016:702.

SFS 2017:281

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:281

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4 kap.

13 §

�&rsbeloppet får sättas ned

1. om låntagaren tar emot studiehjälp eller studiemedel,
2. om låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer, eller

3. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)