SFS 2017:282 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

170282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 13 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 18 § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

4 kap.

18 §

2

Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten som huvud-

man får, i fråga om utbildning enligt högskolelagen (1992:1434), överklagas
till �verklagandenämnden för högskolan på den grunden att beslutet strider
mot

1. diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser
a. tillträde till utbildning,
b. tillgodoräknande av utbildning,
c. anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
d. byte av handledare,
e. indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskar-

nivå, eller

f. en ingripande åtgärd mot en student,
2. diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3, eller
3. förbudet mot repressalier i 2 kap. 19 §.
Om överklagandenämnden finner att det överklagade beslutet strider mot

något av förbuden och att detta kan antas ha inverkat på utgången, ska beslu-
tet undanröjas och ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller
högskolan för ny prövning.

Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, ska överkla-

gande ske i den ordning som föreskrivs där i stället för enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Senaste lydelse 2014:958.

SFS 2017:282

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017