SFS 2017:284 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

170284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 5 och 8�12 §§ och 7 kap. 36 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 5 kap. 7 § ska lyda ⬝Amanuenser och kli-

niska assistenter⬝.

5 kap.

5 §

2

När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att

tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Om en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen,

ska bestämmelserna i 7 kap. 41 § andra och tredje styckena om bestämmande
av bedömningsgrunder och om hinder mot företräde tillämpas.

Högskolan ska genom annonsering eller ett likvärdigt förfarande informera

om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen
kan anmäla det till högskolan inom en viss tid. Informationen behöver dock
lämnas bara om en doktorand ska anställas i samband med antagning till ut-
bildningen och om det följer av 7 kap. 37 § att informationen ska lämnas vid
antagningen.

8 §

Högskolorna får anställa amanuenser och kliniska assistenter.

9 §

3

En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full

arbetstid. Arbetet ska omfatta undervisning, administration eller medverkan i
forskning eller konstnärlig forskning.

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning.

10 §

4

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad

nivå får anställas som amanuens.

Bara den som har avlagt läkarexamen eller tandläkarexamen eller som an-

tas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller
odontologi får anställas som klinisk assistent.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.
Senaste lydelse av 5 kap. 4 § 2013:525.

2 Senaste lydelse 2006:1053.

3 Senaste lydelse 2014:1012.

4 Senaste lydelse 2009:933. �ndringen innebär att första stycket tas bort.

SFS 2017:284

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

2

SFS 2017:284

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

11 §

Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas genom beslut av rek-

tor.

12 §

Amanuenser och kliniska assistenter ska anställas tills vidare, dock

längst ett år. Sådana anställningar får förnyas. Den sammanlagda anställ-
ningstiden för en amanuens eller en klinisk assistent får dock omfatta högst
tre år.

7 kap.

36 §

5

Högskolan får till utbildning på forskarnivå bara anta sökande som

anställs som doktorand. Högskolan får dock anta en sökande som har någon
annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen
kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del
av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller
licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller
doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För doktorander med utbildningsbidrag som lämnas senast den 30 juni

2022 gäller 5 kap. 4 § och 8�12 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:1064.