SFS 2017:285 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

170285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

För anställningar som lärare, doktorand och amanuens vid Lantbruks-

universitetet gäller 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100).

Beslut om anställningar får fattas i den utsträckning det finns medel.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildnings-

bidrag som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

SFS 2017:285

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017