SFS 2017:286 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

170286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

1 ska ha föl-

jande lydelse.

2 §

2

Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 § första

meningen socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

1. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,
2. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i

1, dock för högst ett år, eller

3. bedriver studier som han eller hon uppbär bidrag för enligt förordningen

(2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskar-
nivå.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för doktorander med utbildnings-

bidrag som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2016:708.

SFS 2017:286

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017