SFS 2017:287 Förordning om ändring i förordningen (2017:225) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

170287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:225) om ändring i
förordningen (2008:414) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler;

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver

1 att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2017:225) om ändring i förordningen (2008:414) om kvali-
tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska
ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017 i fråga om 10 b §, den

30 april 2017 i fråga om bilagan och i övrigt den 29 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr kommissionens direktiv (EU) 2015/566 av den 8 april 2015 om genomförande av
direktiv 2004/23/EG vad gäller förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och
säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler.

SFS 2017:287

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017