SFS 2017:288 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469)

170288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i notarieförordningen (1990:469);

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att 2 b § notarieförordningen (1990:469) ska ha föl-

jande lydelse.

2 b §

1

Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol och vid Stockholms

tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, får en förlängd notarietjänstgöring
fullgöras. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och
sex månader, varav minst ett år vid mark- och miljödomstolen eller Patent-
och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:442.

SFS 2017:288

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017