SFS 2017:289 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

170289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter om ändring i
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 23 mars 2017.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

1 att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 maj 2017.

KERSTIN SKARP

Lars Werkström

1 Föreskrifterna senast ändrade 2016:1002.

SFS 2017:289

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:289

Bilaga 7

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,
m.m.

Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006
om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av
rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014
om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på väg-
transportområdet

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1.1

art. 22.5 EU
165/2014

Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning

4 000

Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 §

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

2.1

art. 5.1 och
5.2 EG
561/2006

Inte iakttagit regler om lägsta ålder för konduktör/förarbiträde

2 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3.1

art. 6.1 EG
561/2006

�verskridit daglig körtid (9 tim-
mar) om utsträckning till 10 tim-
mar inte varit tillåten

mer än 9 men högst 10 timmar

1 000

mer än 10 men högst 11 timmar

2 000

mer än 11 timmar

4 000

3.2

art. 6.1 EG
561/2006

�verskridit daglig körtid (10
timmar) vid tillåten utsträckning

mer än 10 men högst 11 timmar

1 000

mer än 11 men högst 12 timmar

2 000

mer än 12 timmar

4 000

3.3

art. 6.2 EG
561/2006

�verskridit körtid per vecka

mer än 56 men högst 60 timmar

1 000

mer än 60 men högst 70 timmar

2 000

mer än 70 timmar

4 000

3.4

art. 6.3 EG
561/2006

�verskridit sammanlagd körtid
under två veckor i följd

mer än 90 men högst 100 timmar

1 000

mer än 100 men högst 112 timmar
30 minuter

2 000

mer än 112 timmar 30 minuter

4 000

background image

3

SFS 2017:289

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3.5

art. 7 EG
561/2006

�verskridit oavbruten körtid

mer än 4 timmar 30 minuter men
högst 5 timmar

1 000

mer än 5 men högst 6 timmar

2 000

mer än 6 timmar

4 000

3.6

art. 4g) och
8.2 EG
561/2006

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 11 timmar) om reducerad
dygnsvila inte varit tillåten

mindre än 11 men lägst 10 timmar 1 000

mindre än 10 men lägst 8 timmar
30 minuter

2 000

mindre än 8 timmar 30 minuter

4 000

3.7

art. 4g) och
8.2 EG
561/2006

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 9 timmar) om reducerad
dygnsvila varit tillåten

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

3.8

art. 4g) och
8.2 EG
561/2006

Otillräcklig uppdelning av
dygnsvilan (mindre än 3 + 9 tim-
mar)

3 timmar + (mindre än 9 men
lägst 8 timmar)

1 000

3 timmar + (mindre än 8 men
lägst 7 timmar)

2 000

3 timmar + (mindre än 7 timmar)

4 000

3.9

art. 8.5 EG
561/2006

Otillräcklig dygnsvila (mindre
än 9 timmar) vid multibeman-
ning

mindre än 9 men lägst 8 timmar

1 000

mindre än 8 men lägst 7 timmar

2 000

mindre än 7 timmar

4 000

3.10

art. 4h) och
8.6 EG
561/2006

Otillräcklig veckovila (mindre
än 24 timmar)

mindre än 24 men lägst 22 timmar 1 000

mindre än 22 men lägst 20 timmar 2 000

mindre än 20 timmar

4 000

3.11

art. 4h) och
8.6 EG
561/2006

Otillräcklig veckovila (mindre
än 45 timmar) om reducerad
veckovila inte varit tillåten

mindre än 45 men lägst 42 timmar 1 000

mindre än 42 men lägst 36 timmar 2 000

mindre än 36 timmar

4 000

3.12

art. 8.6a EG
561/2006

Otillräcklig veckovila (mindre
än 90 timmar) vid uppskjuten
veckovila

mindre än 90 men lägst 84 timmar 1 000

mindre än 84 men lägst 76 timmar 2 000

mindre än 76 timmar

4 000

3.13

art. 8.6a EG
561/2006

Otillräcklig veckovila (mindre
än 69 timmar) vid uppskjuten
veckovila om reducerad vecko-
vila inte varit tillåten

mindre än 69 men lägst 65 timmar 1 000

mindre än 65 men lägst 57 timmar 2 000

mindre än 57 timmar

4 000

3.14

art. 12 2
men. EG
561/2006

Inte angivit skäl för avvikelse från art. 6-9

1 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

4.1

art. 3.1 EU
165/2014

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

4 000

4.2

art. 27.2 EU
165/2014

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

4 000

4.3

art. 27.2 EU
165/2014

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

4 000

4.4

art. 27.2 EU
165/2014

Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått
ut

4 000

background image

4

SFS 2017:289

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

4.5

art. 29.2 EU
165/2014

Stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndig-
heterna

4 000

4.6

art. 29.3 EU
165/2014

Förkommet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga
myndigheterna

4 000

4.7

art. 29.4 EU
165/2014

Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

2 000

4.8

art. 34.1 EU
165/2014

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

4 000

4.9

art. 34.1 EU
165/2014

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar
registreringen av relevanta uppgifter

4 000

4.10

art. 34.1 EU
165/2014

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte på-
verkar registreringen av uppgifter

1 000

4.11

art. 34.1 EU
165/2014

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de
är avsedda för, utan försvunna uppgifter

1 000

4.12

art. 34.1 EU
165/2014

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de
är avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

4.13

art. 34.2 EU
165/2014

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med läsliga uppgifter

1 000

4.14

art. 34.2 EU
165/2014

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort,
med oläsliga uppgifter

4 000

4.15

art. 34.3 EU
165/2014

Ingen registrering eller manuell inmatning trots att detta krävs

4 000

4.16

art. 34.4 EU
165/2014

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

4 000

4.17

art. 34.5a)
EU
165/2014

Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den
officiella tiden i fordonets registreringsland

2 000

4.18

art. 34.5b)
EU
165/2014

Felaktig användning av omställningsanordning

4 000

4.19

art. 34.6 EU
165/2014

Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras:

Efternamn saknas på diagrambladet
Förnamn saknas på diagrambladet
Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas
Registreringsnummer saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet
Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet
Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

4 000
4 000
2 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000

4.20

art. 34.7 EU
165/2014

Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren

1 000

4.21

art. 35.2 EU
165/2014

Inte gjort/på rätt sätt hanterat utskrift

4 000

4.22

art. 36.1
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd
med fordon utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.23

art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid
färd med fordon utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.24

art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med
analog färdskrivare)

4 000

background image

5

SFS 2017:289

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

4.25

art. 36.1 EU
165/2014

Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts
under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med
fordon utrustat med analog färdskrivare)

4 000

4.26

art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med
digital färdskrivare)

4 000

4.27

art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts
under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med
fordon utrustat med digital färdskrivare)

4 000

4.28

art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd
med fordon utrustat med digital färdskrivare)

4 000

4.29

art. 36.2 EU
165/2014

Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid
färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)

4 000

4.30

art. 37.1 EU
165/2014

Inte reparerad under resans gång

2 000

4.31

art. 37.2 EU
165/2014

Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte
längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte funge-
rar på fullgott sätt

4 000

4.32

art. 37.2 EU
165/2014

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer
saknas på tilläggsbladet

4 000

4.33

art. 37.2 EU
165/2014

Underskrift saknas på tilläggsbladet

2 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 3 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

5.1

5 kap. 4 § 1 st Saknar förarkort

4 000

5.2

5 kap. 4 § 2 st Lånat ut förarkort

4 000

5.3

5 kap. 5 §

Använt förarkort för andra ändamål än som följer av förordning EU
165/2014

4 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 4 p

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

6.1

4 kap. 5 § 2 st Brukat fordon trots att besiktning av färdskrivarutrustningen inte

genomförts

4 000

6.2

4 kap 6 § 2 st

Brukat fordon trots att färdskrivarutrustningen har brister

4 000

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017