SFS 2017:290 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att 9 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 a §, samt närmast

före 13 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

9 §

2

Utlämnande av uppgifter enligt 10�13 §§ får göras på medium för auto-

matiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författ-
ning.

Utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter och mellanfolkliga
organisationer

13 a §

Skatteverket ska lämna de uppgifter som avses i 12 a § första

stycket 1 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler till Europeiska kommissionen.

Av förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens stats-

stödsregler framgår att Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser får meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

19 §

3

Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats till ledning

för bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift eller upprättats
eller omhändertagits för granskning av Skatteverket för kontroll enligt be-
stämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser aktiebolag
eller ekonomisk förening, ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår
under vilket beskattningsåret gått ut.

Uppgifter och handlingar som omfattas av 12 a § första stycket 2 lagen

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ska gall-
ras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått
ut. Om beslut om återbetalning eller omprövning av skatt meddelats senare än
ett år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut ska
dock uppgifterna och handlingarna gallras tio år efter utgången av det kalen-

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2015:913.

3 Senaste lydelse 2015:913.

SFS 2017:290

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:290

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

derår då beslutet meddelades. Uppgifter och handlingar som avser stickprovs-
kontroller ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår under vilket
kontrollen avslutats.

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk förening ska

gallras elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret
gått ut. Detsamma gäller andra handlingar som avser aktiebolag eller ekono-
misk förening och som innehåller uppgifter som avses i 42 a kap. 1 § skatte-
förfarandelagen (2011:1244).

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och som omfattas av

gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om be-
handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras
under den längre tid som behövs för att verket ska kunna fullgöra sin verk-
samhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)