SFS 2017:291 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

170291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § och bilaga 1 till fastighetstaxerings-

förordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

1

För småhus ingående i småhusenhet ska det upprättas en tabell för

grund- och marginalvärden (SV-tabell), tabeller för åldersinverkan (SO-tabel-
ler S) och en tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna fastighetsrättsliga
förhållanden och värdeordning (FV-tabell S).

SV-tabellen ska utvisa värden för småhus, som uppförts under det

sjuttonde året före det år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker,
vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna storlek och standard och i
en värdenivå vid vilken ett småhus enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), normhus, har ett värde av 100 000 kronor.

Det ska finnas 72 skilda värdenivåer för normhuset. De erhålls genom att

värdena i SV-tabellen multipliceras med nivåfaktorer för småhus (S-nivåfak-
torer). Dessa ska vara 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7,
2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5,0,
5,25, 5,5, 5,75, 6,0, 6,25, 6,5, 6,75, 7,0, 7,25, 7,5, 7,75, 8,0, 8,25, 8,5, 8,75,
9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0,
19,0, 20,0, 22,0, 24,0, 26,0, 28,0, 30,0, 32,0, 34,0, 36,0, 38,0 och 40,0.

Det ska upprättas en SV-tabell. Denna ska avse S-nivåfaktorerna 1,5�40,0.
SO-tabellerna S ska genom åldersfaktorer utvisa värderelationerna mellan

lika stora byggnader vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna
ålder och standard. För småhus som uppförts under det sjuttonde året före det
år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker och som har normal
standard ska åldersfaktorn vara 1,00.

Det ska upprättas sex SO-tabeller S. Tabellerna ska betecknas med pro-

centtalen 65, 70, 75, 80, 85 och 90. Dessa beräknas med utgångspunkt från
värdet av ett småhus som har samma ålder och standard som normhuset. Pro-
centtalen visar den andel härav som utgörs av värdet av ett motsvarande små-
hus, som uppförts under det tjugonde året före det år då normhuset uppfördes.

FV-tabell S ska utvisa nedräkningsfaktorn vid skilda förhållanden beträf-

fande värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. För

1 Senaste lydelse 2014:217.

SFS 2017:291

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:291

det mest värdefulla småhuset på en självständig fastighet ska nedräkningsfak-
torn vara 1,0.

SV-, SO- och FV-tabellerna ska utformas och värdefaktorerna storlek,

ålder, standard, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning klassindelas
på det sätt som anges i bilaga 1.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Förordningen tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering

2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2017:291

Bilaga 1

2

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

2

Senaste lydelse 2014:217.

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 65

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

background image

4

SFS 2017:291

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 70

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

background image

5

SFS 2017:291

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

background image

6

SFS 2017:291

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

background image

7

SFS 2017:291

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

background image

8

SFS 2017:291

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0�8

9�14

15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

16�

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39