SFS 2017:292 Förordning med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

170292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöd;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och

främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frå-
gor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om

1. barns vårdnad, boende och umgänge,
2. fastställande av faderskap och föräldraskap,
3. samarbetssamtal som sker på uppdrag av domstol, och
4. föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och för-

äldrar vid internationell adoption.

2 §

Myndigheten ska även bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete

och ansvara för kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom områ-
dena

1. samarbetssamtal som inte sker på uppdrag av domstol,
2. familjerådgivning, och
3. stöd till föräldrar i föräldraskapet för att främja barnets utveckling och

hälsa (föräldraskapsstöd).

3 §

Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt

1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med

internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och Haagkonven-
tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på
ett i övrigt etiskt godtagbart sätt,

2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor

som rör adoption av utländska barn, och

3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn.

4 §

Myndigheten ansvarar i fråga om internationella adoptioner även för de

uppgifter som åligger myndigheten enligt

1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven-

tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling,

SFS 2017:292

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:292

3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption,

och

4. förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptions-

sammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

5 §

Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som åligger myndigheten i

fråga om officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken.

6 §

Myndigheten ska i all sin verksamhet främja barnets rättigheter med ut-

gångspunkt i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Myndig-
heten ska även främja jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.

Rapportering

7 §

Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom

sitt verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redovisa vilka åtgärder
som myndigheten har vidtagit.

Samverkan

8 §

Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer

som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1, 2 och 4 §§.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Rätt att meddela föreskrifter

12 §

Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad som anges i

lag och förordning samt för allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssam-

lingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i
enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

background image

3

SFS 2017:292

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2007:1020) med in-

struktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017