SFS 2017:293 Förordning om ändring i kungörelsen (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

170293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1973:810) om
socialnämnds medverkan vid fastställande av
faderskap, m.m.;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ kungörelsen (1973:810) om social-

nämnds medverkan vid fastställande av faderskap, m.m.

1 ska ha följande

lydelse.

1 §

2

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär

till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap.

3 §

3

Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör

nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde en-
ligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1976:812.
Senaste lydelse av kungörelsens rubrik 1981:758.

2 Senaste lydelse 1981:758.

3 Senaste lydelse 1981:758.

SFS 2017:293

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017