SFS 2017:294 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

170294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2017:294

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:294

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2016:1341.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning Särskild föreskrift

Försvars-
makten

Försvarets för-
fattningssamling

FFS

Utnyttjas också av
Fortifikationsverket,
Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut och För-
svarets materielverk

Försäkrings-
kassan

Försäkringskassans för-
fattningssamling

FKFS

Havs- och
vattenmyndig-
heten

Havs- och vatten-
myndighetens författ-
ningssamling

HVMFS

Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens

författningssamling

SKSFS

Socialstyrelsen Gemensamma för-

fattningssamlingen av-
seende hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst, läke-
medel, folkhälsa m.m.

HSLF-FS

Utnyttjas av E-hälso-
myndigheten, Folk-
hälsomyndigheten, In-
spektionen för vård och
omsorg, Läke-
medelsverket, Myndig-
heten för familjerätt och
föräldraskapsstöd,
Rättsmedicinalverket,
Socialstyrelsen och
Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket

Statens energi-
myndighet

Statens energimyndig-
hets författningssam-
ling

STEMFS