SFS 2017:295 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

170295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:295

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:295

Bilaga

1

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
Medlingsinstitutet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikanalys
Universitetskanslersämbetet

1 Senaste lydelse 2013:946.

background image

3

SFS 2017:295

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive
område

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

SOCIALTJ�NST
Familjerådgivning

Myndigheten för familjerätt och för-
äldraskapsstöd

Familjerätt

Myndigheten för familjerätt och för-
äldraskapsstöd

Individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen

�ldre- och handikappomsorg

Socialstyrelsen

Stöd och service till funktions-
hindrade

Socialstyrelsen

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017