SFS 2017:297 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

170297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1031) med
instruktion för E-hälsomyndigheten;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 13�15 §§ förordningen (2013:1031) med

instruktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister

och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5�7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,

4. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinforma-

tion avseende dosdispenserade läkemedel,

11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte

att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och

12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd till

försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen
(2015:315).

13 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan

statistik enligt 2 § 5 och 6,

2. tillgången till de register som avses i 2 § 7 och 9,

1 Senaste lydelse 2016:1064.

SFS 2017:297

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:297

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. anslutning av tillämpningar och tjänster till den elektroniska tjänsten en-

ligt 3 § andra stycket första meningen, och

4. sådana tjänster och uppdrag som avses i 4�7 §§.
Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord-

ningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel.

14 §

Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som avses i 13 §

första stycket och disponera avgiftsinkomsterna.

15 §

Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som myndig-

heten tar ut med stöd av 8 kap. 2 a § lagen (2009:366) om handel med läke-
medel och 4 kap. 6 § förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga
kontrollen av läkemedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)