SFS 2017:298 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

170298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tobaksförordningen (2016:354);

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om tobaksförordningen (2016:354)
dels att nuvarande 7�11 §§ ska betecknas 11�15 §§,
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 7�10 och 16 §§, och närmast

före 7 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till tobakslagen

(1993:581). De uttryck som används i lagen och i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försälj-
ning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv
2001/37/EG har samma betydelse i denna förordning.

Avgifter

7 §

För Folkhälsomyndighetens tillsyn över 16, 18 och 18 c §§ tobakslagen

(1993:581) ska avgifter enligt 8 och 9 §§ betalas.

8 §

Den som enligt 16 § första stycket tobakslagen (1993:581) lämnar upp-

gifter till Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en avgift

1. med 21 200 kr avseende cigaretter,
2. med 17 200 kr avseende rulltobak,
3. med 13 200 kr avseende tobak för användning i munnen, och
4. med 13 600 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1�3.

9 §

Den som enligt 18 c § tobakslagen (1993:581) lämnar uppgifter till

Folkhälsomyndigheten ska, för varje märke och typ, betala en årlig avgift

1. med 23 000 kr avseende cigaretter,
2. med 21 500 kr avseende rulltobak,
3. med 900 kr avseende tobak för användning i munnen, och
4. med 2 700 kr avseende tobaksvaror som inte omfattas av 1�3.

10 §

Om det finns särskilda skäl, får Folkhälsomyndigheten i det enskilda

fallet besluta att en avgift ska sättas ned eller efterskänkas.

SFS 2017:298

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:298

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Föreskrifter om avgifter

16 §

Folkhälsomyndigheten får, utöver vad som framgår av 7�10 §§, med-

dela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om
avgifterna.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Avgift enligt 8 § får endast tas ut av den som lämnar uppgifter till Folk-

hälsomyndigheten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)