SFS 2017:299 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

170299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

26 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och 12 § 2,
2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och
3. internationella insatser som avses i 11 §.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt första

stycket.

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i tobaks-

förordningen (2016:354).

Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som myndigheten tar

ut med stöd av första stycket och 7�10 §§ tobaksförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:299

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017