SFS 2017:301 Förordning om upphävande av förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander

170301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:245) om
grupplivförsäkring för doktorander;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring

för doktorander ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2017 har

beviljats utbildningsbidrag för doktorander.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:301

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017