SFS 2017:304 Förordning om ändring i förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

170304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1585) med
instruktion för Riksantikvarieämbetet;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1585) med instruk-

tion för Riksantikvarieämbetet

dels att nuvarande 7–17 §§ ska betecknas 9–19 §§,
dels att 1, 2 och den nya 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 9, 10, 12, 14, 15 och 16 §§ ska

sättas närmast före de nya 11, 12, 14, 16, 17 och 18 §§,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 och 8 §§, av följande lydelse.

1 §

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret om-

fattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och
museer.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella

kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara på-
drivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. verka för ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som

bevaras, används och utvecklas,

2. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara

samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,

3. följa och stödja det regionala kulturmiljöarbetet,
4. främja utveckling och samarbete på museiområdet,
5. följa upp och utvärdera styrmedel och arbetssätt inom sitt verksamhets-

område och vid behov föreslå åtgärder för utveckling av detta,

6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och samla in och förmedla kunskap
inom sitt verksamhetsområde,

7. främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informa-

tions- och rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde,

8. erbjuda teknik och metodstöd till museer,
9. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
10. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett

internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett centrum för utveckling av kultur-

arvsarbetet.

SFS 2017:304

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:304

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8 §

Myndigheten ska samordna och stödja arbetet med digitalisering, digi-

talt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet.

18 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 7 och 9 får den ta

ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1992:191).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)