SFS 2017:305 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

170305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2010:185) med instruktion

för Trafikverket ska ha följande lydelse.

4 §

2

Trafikverket ska

1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och

byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,

2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den

nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,

3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en

uppföljning av de transportpolitiska målen,

4. årligen till regeringen rapportera kostnad per identifierad avgiftsbelagd

passage som nyckeltal för vägavgiftssystem,

5. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och ana-

lysverktyg,

6. när det gäller det transeuropeiska transportnätet TEN-T och Fonden för

ett sammanlänkat Europa (FSE)

a) ansvara för Sveriges del i förvaltningen av det tekniska informations-

systemet för det transeuropeiska transportnätet (TENtec),

b) bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av

bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag,

c) bistå regeringen i arbetet gällande de europeiska korridorer som anges i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11
december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska

transportnätet,
7. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift

och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfarts-
stöd uppfyllts,

8. vartannat år genomföra och till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska
infrastrukturer inom transportsektorn enligt rådets direktiv 2008/114/EG av
den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om
inrättande av ett europeiskt järnvägsområde (omarbetning), i den ursprungliga lydel-
sen.

2 Senaste lydelse 2014:113.

SFS 2017:305

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:305

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, i
den ursprungliga lydelsen, och

9. i syfte att bedöma behov av underhåll och investeringar i järnvägsnätet

samt behov av finansiering av sådana åtgärder upprätta och föra register över
de järnvägsanläggningar Trafikverket förvaltar.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)