SFS 2017:306 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

170306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 20 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen

(2003:364)

dels att 5 kap. 29 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 29 § ska utgå,
dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 4, 30 och 31 §§, 6 kap. 2 och

3 §§, 7 kap. 6, 9 och 11 §§ och 8 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 4 a § och 7 kap. 11 b och

11 c §§, och närmast före 5 kap. 4 a och 30 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

2 kap.

3 §

2

Ett fartyg ska ha de certifikat som anges i denna lag eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen. Ett certifikat ska visa att fartyget vid en
besiktning för utfärdande av certifikatet motsvarade föreskrivna krav. Certifi-
katet får innehålla särskilda villkor.

Brister som till antal och omfattning är begränsade och inte påverkar farty-

gets sjövärdighet, ska inte utgöra hinder för att utfärda ett fartcertifikat eller
ett nationellt passagerarfartygscertifikat. Om ett certifikat utfärdas i ett sådant
fall, ska fartygets ägare eller redare föreläggas att inom viss tid avhjälpa bris-
terna.

Certifikat utfärdas av Transportstyrelsen eller den myndighet som rege-

ringen annars bestämmer.

Transportstyrelsen ska förklara ett certifikat ogiltigt om
1. förhållandena inte motsvarar föreskrivna krav och bristerna, trots före-

läggande, inte har avhjälpts, eller

2. fartyget inte undergår föreskriven tillsyn.

3 kap.

1 §

3

Ett svenskt fartyg som har ett skrov med en största längd av minst

15 meter eller är ett passagerarfartyg ska ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg be-
höver dock ha fartcertifikat endast om den största längden hos skrovet över-
stiger 24 meter.

1 Prop. 2016/17:135, bet. 2016/17:TU15, rskr. 2016/17:218.

2 Senaste lydelse 2008:1378.

3 Senaste lydelse 2013:986.

SFS 2017:306

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:306

Ett fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används uteslu-

tande för statsändamål och inte för affärsdrift behöver inte ha fartcertifikat.

Transportstyrelsen får befria ett fartyg från skyldigheten att ha fartcertifi-

kat, om ett passagerarfartygscertifikat har utfärdats för fartyget enligt 2 §.

Fartyg och flytande utrustning som har ett gemenskapscertifikat för in-

landssjöfart enligt 1 a § behöver inte ha något fartcertifikat vid trafik på inre
vattenvägar.

4 §

4

För ett fartyg som har ett skrov med en största längd av minst 15 meter

och som är ett fiskefartyg eller befordrar passagerare eller gods ska Trans-
portstyrelsen fastställa fartygets minsta tillåtna fribord. Detta gäller dock inte
fritidsfartyg.

5 kap.

4 §

Den tillsyn som anges i 1 § utövas vid tillsynsförrättningar. Sådana för-

rättningar utförs som dokumentationskontroller, besiktningar, inspektioner,
värdstatskontroller eller rederikontroller.

Dokumentationskontroller, besiktningar och rederikontroller ska göras en-

ligt en uppgjord plan. När det finns särskild anledning till det, får en doku-
mentationskontroll, besiktning eller rederikontroll göras även utom planen.
Inspektioner ska göras när en tillsynsmyndighet finner att det är motiverat.
Värdstatskontroller görs vid de tidpunkter och under de förutsättningar som
anges i 11–15 §§.

Dokumentationskontroll

4 a §

En dokumentationskontroll ska göras av fartyg som omfattas av krav

på egenkontroll enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap.
6 § 8. Vid kontrollen ska tillsynsmyndigheten pröva om fartyget motsvarar
föreskrivna krav med ledning av de handlingar som ska finnas för fartyget en-
ligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Dokumentation

30 §

5

Befälhavaren ska se till att en kopia av rederiets dokument om god-

känd säkerhetsorganisation samt de certifikat eller andra handlingar som har
utfärdats för fartyget enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr 336/2006 finns ombord och
hålls tillgängliga vid tillsynsförrättningar.

Ingen får förvägras att ta del av innehållet i de certifikat eller andra hand-

lingar som har utfärdats för fartyget, om han eller hon behöver det för att
kunna ta till vara sin rätt.

31 §

Vid tillsyn enligt denna lag ska tillsynsmyndigheten lämna skyddsom-

bud kopior av de skriftliga meddelanden i skyddsfrågor som gäller fartyget.

4 Senaste lydelse 2008:1378.

5 Senaste lydelse 2009:59.

background image

3

SFS 2017:306

6 kap.

2 §

6

Ett fartygs resa får förbjudas om fartyget inte hålls tillgängligt för till-

synsförrättning. Ett fartygs resa får också förbjudas om det ombord saknar

1. ett certifikat eller någon annan handling som det ska ha enligt denna lag

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,

2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april
2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passa-
gerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 års

Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,
eller

5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Om det saknade certifikatet enligt första stycket 1 är av sådant slag som av-

ses i 3 § första stycket 2, gäller i stället vad som anges i den paragrafen.

Vid en transport med ett utländskt fartyg gäller första stycket 3–5 endast

om fartyget anlöper eller lämnar en svensk hamn.

3 §

Ett fartygs resa ska förbjudas om

1. dess rederi saknar ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation som

det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen,

2. fartyget ombord saknar ett sådant certifikat om godkänd säkerhetsorga-

nisation eller en sådan kopia av rederiets dokument om godkänd säkerhets-
organisation som det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen,

3. om någon sådan brist som anges i 1 § medför omedelbar fara för liv, far-

tyget, dess besättning eller passagerare och sådana åtgärder som avses i 1 §
andra eller tredje styckena inte är tillräckliga för att undanröja faran, eller

4. fartyget inte är utrustat med ett sådant fungerande färdskrivarsystem som

det ska vara utrustat med enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 7 kap. 2 § 1.

Ett förbud enligt första stycket 1–3 får upphävas om det behövs för att för-

hindra överbeläggning av inspektionshamnen. Om ett förbud upphävs på
denna grund gäller vad som sägs i föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 kap. 7 §.

Om bristen enligt första stycket 4 inte kan åtgärdas enkelt i inspektions-

hamnen, får tillsynsmyndigheten tillåta att fartyget fortsätter till närmaste
lämpliga hamn för åtgärdande av bristen, eller utfärda föreläggande att bristen
ska vara åtgärdad inom högst 30 dagar.

7 kap.

6 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. tillsynsförrättningar,

6 Senaste lydelse 2015:255.

7 Senaste lydelse 2011:98.

background image

4

SFS 2017:306

2. undantag från den begränsning som anges i 5 kap. 9 § första stycket

under förutsättning att det följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757,

3. granskning och godkännande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

4. avgifter till staten för
a) tillsyn av fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säker-

hetsorganisation,

b) tillsyn av rederiers säkerhetsorganisation,
c) tillsyn av arbetsmiljön samt arbets- och levnadsförhållandena ombord,
d) tillsyn av verksamhet beträffande behörighet för sjöpersonal,
e) provning och granskning av material och utrustning till fartyg,
f) granskning av ritningar till fartyg, och
g) handläggning av ärenden om överlåtelse av uppgiften att utfärda eller

förnya certifikat för fartyg enligt 11 b § och för uppföljning av sådana överlå-
telser,

5. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
6. skyldighet att lämna de uppgifter som krävs för att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullgöra tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen,

7. skyldighet för fartygets ägare eller redare att ersätta kostnader i samband

med sådant kvarhållande av fartyget som har skett med stöd av denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

8. skyldighet för fartygets ägare eller redare att utöva fortlöpande kontroll

(egenkontroll) över att fartyget uppfyller de krav som gäller enligt denna lag
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

9 §

8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter om undantag från
a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1–9 §§, och
b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap.

5 § första stycket andra meningen, och

2. med avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om undantag från

skyldigheten

a) enligt 5 kap. 26 § att ge in ritningar, och
b) enligt 5 kap. 30 § att ombord på fartyget medföra, och vid tillsynsförrätt-

ning hålla tillgängliga, certifikat eller andra handlingar som har utfärdats för
fartyget enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också be-

sluta om sådana undantag i enskilda fall.

11 §

9

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation att utfärda

och förnya andra certifikat än gemenskapscertifikat för inlandssjöfart och att i
sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Innehållet i överlåtelsen ska regleras genom ett avtal. Avtalet får innehålla

en begränsning av statens rätt att kräva ersättning från organisationen för ska-

8 Senaste lydelse 2012:476.

9 Senaste lydelse 2013:986. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

5

SFS 2017:306

destånd som staten ålagts att betala på grund av organisationens vållande. En
sådan begränsning ska vara förenlig med vad som anges i detta avseende i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om
gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner
och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i
förbindelse därmed, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv
2014/111/EU.

11 b §

Transportstyrelsen får, i andra fall än som avses i 11 §, till en fysisk

eller juridisk person överlåta uppgiften att utfärda och förnya andra certifikat
än gemenskapscertifikat för inlandssjöfart och i sådant syfte fastställa minsta
tillåtna fribord.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav som ska uppfyllas för att överlåtelse enligt första
stycket ska få ske.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor.

11 c §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att certifikat som har utfärdats eller förnyats med stöd av
en överlåtelse enligt 11 b § ska ha samma giltighet som certifikat som har ut-
färdats av Transportstyrelsen. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får också besluta om sådan giltighet i ett enskilt fall.

8 kap.

3 §

10

Till böter döms

1. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fartyg till

sjöfart i strid med en lastningsföreskrift som har meddelats med stöd av 7 kap.
2 §, om inte förseelsen är ringa,

2. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

en föreskrift om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg som har
meddelats med stöd av 7 kap. 2 §,

3. befälhavare och teknisk chef som uppsåtligen eller av oaktsamhet under-

låter att fullgöra vad han eller hon enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 7 §
andra stycket ålagts att göra innan en resa påbörjas,

4. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att se till att

nytillträdande ombordanställda får kännedom om fartyget, grundläggande sä-
kerhetsbestämmelser eller åtgärder vid sjöolycka enligt 2 kap. 6 § tredje
stycket,

5. befälhavare som av oaktsamhet framför ett fartyg i strid med vad som

gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter, om inte
förseelsen är ringa,

6. redare som av oaktsamhet underlåter att göra vad som skäligen kan ford-

ras av honom eller henne för att förhindra att fartyget framförs i strid med vad
som gäller i fråga om säkerhetsbesättning eller bemanningsföreskrifter, om
inte förseelsen är ringa,

7. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tjänstgör på ett fartyg som be-

fälhavare, teknisk chef eller ansvarig för vakt utan att inneha den behörighet
som är föreskriven i säkerhetsbesättningsbeslut eller i bemanningsföreskrif-

10 Senaste lydelse 2004:416.

background image

6

SFS 2017:306

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

terna, dock inte om han eller hon har uppehållit befattningen på grund av ett
plötsligt sjukdomsfall eller annan liknande händelse,

8. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 7 §

eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 5 § första stycket,

9. befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyl-

digheter beträffande kost och vatten samt bostads- och hälsovårdsförhållan-
den enligt 4 kap. 6 §,

10. befälhavare som uppsåtligen beordrar arbete i strid med ett beslut av ett

skyddsombud enligt 4 kap. 12 § utan att det finns något sådant skäl som anges
i 4 kap. 13 §, om därmed intresset av att skyddsarbetet ombord bedrivs i behö-
rig ordning uppenbart åsidosätts,

11. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina skyldigheter

beträffande ritningar till ett fartyg enligt 5 kap. 26 § eller dokument om god-
känd säkerhetsorganisation och certifikat eller någon annan handling enligt
5 kap. 30 §,

12. den som i andra fall än som sägs i 2 § 1 uppsåtligen eller av oaktsamhet

lämnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullgörande av skyldig-
het enligt 5 kap. 20 § andra stycket, 21 § andra stycket eller 24 § eller annars i
fråga om en åtgärd som har ålagts av myndigheten, och

13. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar en anmälnings-

eller uppgiftsskyldighet som har föreskrivits med stöd av 7 kap. 2 § 5.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
2. För fartyg som inte är fritidsfartyg och som vid ikraftträdandet har ett

skrov med en största längd av minst 15 meter och en bruttodräktighet som är
mindre än 20, gäller 3 kap. 1 och 4 §§ i den äldre lydelsen.

3. För fritidsfartyg som vid ikraftträdandet har ett skrov med en största

längd som överstiger 24 meter och en bruttodräktighet som är mindre än 100,
gäller 3 kap. 1 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)