SFS 2017:307 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

170307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

1

dels att 6 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 10 § ska utgå,
dels att 3 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 5 § ska ha följande ly-

delse.

3 kap.

3 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om giltighetstiden för do-

kument om godkänd säkerhetsorganisation och för certifikat eller annan
handling som avser något visst förhållande.

6 kap.

4 §

3

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynsförrättningar och

om egenkontroll enligt 7 kap. 6 § 8 fartygssäkerhetslagen (2003:364).

8 kap.

2 §

4

Transportstyrelsen får

1. meddela föreskrifter om undantag från
a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 1–9 §§ far-

tygssäkerhetslagen (2003:364), och

b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap.

5 § första stycket andra meningen samma lag, och

2. meddela föreskrifter om undantag för vissa fartyg från skyldigheten
a) enligt 5 kap. 26 § samma lag att ge in ritningar, och
b) enligt 5 kap. 30 § samma lag att ombord på fartyget medföra, och vid

tillsynsförrättning hålla tillgängliga, certifikat eller andra handlingar som har

1 Senaste lydelse av 6 kap. 10 § 2008:1144.

2 Senaste lydelse 2008:1144.

3 Senaste lydelse 2008:1144.

4 Senaste lydelse 2012:607.

SFS 2017:307

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:307

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

utfärdats för fartyget enligt samma lag eller enligt föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får också besluta om sådana undantag i enskilda fall.

9 kap.

5 §

5

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska uppfyl-

las för att överlåtelse enligt 7 kap. 11 b § fartygssäkerhetslagen (2003:364)
ska få ske.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat som har utfär-

dats eller förnyats med stöd av en överlåtelse enligt första stycket ska ha
samma giltighet som certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får också besluta om sådan giltighet i ett enskilt fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1144.