SFS 2017:308 Förordning om ändring i förordningen (2011:867) om flygplatsavgifter

170308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:867) om
flygplatsavgifter;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:867) om flygplats-

avgifter

dels att nuvarande 4 § ska betecknas 5 §,
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866)

om flygplatsavgifter.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt

lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:308

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017