SFS 2017:309 Förordning om försöksverksamhet med självkörande fordon

170309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med självkörande fordon;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller för trafik på väg avseende försöksverksamhet

med självkörande fordon som i enlighet med 8 kap. 18 § fordonsförordningen
(2009:211) omfattas av ett beslut om undantag. Med självkörande fordon av-
ses ett fordon som har ett helt eller delvis automatiserat körsystem. Med för-
söksverksamhet avses verksamhet som innefattar förande av ett självkörande
fordon för att testa och utvärdera automatiska funktioner som inte ingår i ett
typgodkännande, enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt for-
donslagen (2002:574).

2 §

Förordningen är meddelad med stöd av lagen (1975:88) med bemyndi-

gande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

3 §

De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som an-

ges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651)
om vägtrafikdefinitioner.

Tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

4 §

Försök med självkörande fordon får bedrivas endast efter tillstånd. Ett

tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning.

Tillstånd får endast lämnas om den sökande visar att trafiksäkerheten kan

säkerställas under försöket och att försöket inte medför någon väsentlig stör-
ning eller olägenhet för omgivningen.

Ett beslut om tillstånd ska omprövas om det finns särskilda skäl.

5 §

Frågor om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

prövas av Transportstyrelsen.

SFS 2017:309

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

2

SFS 2017:309

6 §

Hos en juridisk person som ansöker om tillstånd till att bedriva försök

med självkörande fordon ska det finnas en eller flera personer som ansvarar
för att verksamheten bedrivs i enlighet med meddelat tillstånd. Ansvariga är

1. i aktiebolag och ekonomisk förening den verkställande direktören, om

det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller för-
eningen har utsett,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman, och
3. hos andra juridiska personer än som avses i 1 eller 2 den eller de som den

juridiska personen har utsett.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att
1. någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara ansvariga, eller
2. att kommanditdelägare undantas från att vara ansvarig.
Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga.

7 §

Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i

eller utanför fordonet.

Ett beslut om tillstånd att bedriva försöksverksamhet får förenas med ytter-

ligare villkor.

Återkallelse

8 §

Ett tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon ska återkallas

om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om villkoren för
tillståndet inte följs.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att inte återkalla

tillståndet.

Ansvarsbestämmelse

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet med

självkörande fordon utan tillstånd eller i strid med ett meddelat tillstånd döms
till böter.

Avgifter

10 §

Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för ärendehandläggning enligt

denna förordning.

Bemyndigande

11 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att

bedriva försök med självkörande fordon.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehand-

läggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningen.

background image

3

SFS 2017:309

Överklagande

12 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd en-
ligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte
överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2022.
3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för mål om ansvar som har

inletts innan förordningen upphörde att gälla.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017