SFS 2017:310 Lag om framtidsfullmakter

170310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om framtidsfullmakter;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Innebörden av en framtidsfullmakt

1 §

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt

en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall
han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd
eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har för-
måga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

2 §

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägen-

heter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägen-
heter som framtidsfullmakten omfattar.

En framtidsfullmakt får inte omfatta åtgärder som avses i 2 kap. 1 § första

stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller 1 § tandvårdslagen
(1985:125). Den får inte heller omfatta sådana frågor av utpräglat personlig
karaktär som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken.

Upprättande av en framtidsfullmakt

3 §

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägen-

heter får upprätta en framtidsfullmakt.

4 §

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.

Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under full-

maktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen.
Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och be-
kräfta handlingen med sina underskrifter.

Fullmaktshavaren får inte vara vittne. I övrigt tillämpas i fråga om vittnen

10 kap. 2 § första stycket och 4 § första och tredje styckena ärvdabalken.

5 §

Av en framtidsfullmakt ska det framgå

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

SFS 2017:310

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:310

3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Ändring och återkallelse av en framtidsfullmakt

6 §

En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig.

7 §

Vid tillägg till eller annan ändring av en framtidsfullmakt tillämpas vad

som gäller om upprättande av en framtidsfullmakt. Detta gäller dock inte om
ändringen består enbart i en begränsning av fullmakten.

8 §

För återkallelse av en framtidsfullmakt tillämpas lagen (1915:218) om

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

I framtidsfullmakten får det bestämmas att en granskare enligt 23 § har rätt

att återkalla fullmakten.

Hur en framtidsfullmakt träder i kraft

9 §

Om en framtidsfullmakt uppfyller kraven i 3 och 4 §§, träder den i kraft

när fullmaktsgivarens situation är sådan som anges i 1 §.

Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i

kraft. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska
prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning.

10 §

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft,

ska han eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens
make eller sambo och närmaste släktingar. Om en granskare enligt 23 § har
utsetts, ska även denne underrättas.

Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har trätt i kraft och

vad den innehåller.

11 §

Tingsrätten ska på ansökan av fullmaktshavaren besluta att framtids-

fullmakten har trätt i kraft, om förutsättningarna enligt 9 § första stycket är
uppfyllda.

En ansökan görs till tingsrätten i den ort där fullmaktsgivaren är folkbok-

förd eller, om fullmaktsgivaren inte är folkbokförd i Sverige, till tingsrätten i
den ort där han eller hon vistas.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt andra stycket, är Stock-

holms tingsrätt behörig domstol.

12 §

Tillsammans med en ansökan enligt 11 § ska fullmaktshavaren ge in

framtidsfullmakten i original eller bestyrkt kopia.

Fullmaktshavaren ska i ansökan lämna kontaktuppgifter avseende full-

maktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släk-
tingar.

13 §

Rätten ska inhämta ett läkarintyg eller någon annan likvärdig utredning

beträffande fullmaktsgivarens hälsotillstånd, om det inte är uppenbart obe-
hövligt.

background image

3

SFS 2017:310

Fullmaktsgivaren ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan

ske. Även fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar och
överförmyndaren ska ges tillfälle att yttra sig.

14 §

Vid handläggningen i domstol tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om

domstolsärenden.

Fullmaktshavarens fullgörande av uppdraget

15 §

Fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgiva-

rens intressen och, om det är möjligt, samråda med honom eller henne i vik-
tiga frågor.

16 §

Fullmaktshavaren får i de angelägenheter som framtidsfullmakten om-

fattar återkalla andra fullmakter än framtidsfullmakter.

17 §

Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga

där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmakts-
havarens barn eller någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av
någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Om fullmaktshavaren inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren, ska över-

förmyndaren på fullmaktshavarens begäran utse en god man att företräda full-
maktsgivaren. I övrigt gäller föräldrabalkens regler om god man.

18 §

I den utsträckning fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor inte regleras i

framtidsfullmakten får han eller hon, till andra än sig själv, lämna personliga
presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekono-
miska villkor.

19 §

Fullmaktshavaren har rätt till arvode endast om det anges i framtids-

fullmakten. Om arvodets storlek inte framgår av fullmakten, får fullmakts-
havaren ta ut ett med hänsyn till uppdragets art och omfattning skäligt belopp.

20 §

För fullmaktshavarens förhållande till fullmaktsgivaren tillämpas be-

stämmelserna i 18 kap. handelsbalken om sysslomän, om inte något annat an-
ges i denna lag.

Förhållandet till tredje man

21 §

I fråga om fullmaktshavarens ansvar i förhållande till tredje man för att

han eller hon har fullmakt tillämpas 25 § lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

22 §

I fråga om fullmaktsgivarens bundenhet och informationsplikt i förhål-

lande till tredje man tillämpas lagen (1915:218) om avtal och andra rättshand-
lingar på förmögenhetsrättens område.

Granskning av fullmaktshavarens verksamhet

23 §

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska

fullmaktshavarens verksamhet.

background image

4

SFS 2017:310

Om granskaren begär det, ska fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt

uppdrag.

24 §

Om en granskare inte har utsetts, ska fullmaktshavaren på begäran av

fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovis-
ning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per
år.

25 §

Fullmaktshavaren ska på begäran av överförmyndaren lämna redovis-

ning för sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och vidtagna
åtgärder.

26 §

Överförmyndaren får besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis

inte längre får brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid fullgörandet
av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse
eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intres-
sen.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart. Beslutet får överklagas

till den tingsrätt som anges i 11 § andra och tredje styckena. Vid handlägg-
ningen i domstol tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

En framtidsfullmakts verkan i vissa situationer

27 §

En framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning godmanskap en-

ligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgiva-
ren.

28 §

Om fullmaktsgivaren dör, försätts i konkurs eller får förvaltare efter

det att framtidsfullmakten har trätt i kraft, tillämpas 21, 23, 24 och 26 §§ la-
gen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område.

Fullmaktshavarens rätt att låta någon annan rättshandla för
fullmaktsgivaren

29 §

Vid tillfälligt förhinder för fullmaktshavaren att utföra sitt uppdrag får

han eller hon genom skriftlig fullmakt ge en fysisk person behörighet att före-
träda fullmaktsgivaren i fråga om ordinära rättshandlingar med anknytning
till dennes dagliga livsföring.

30 §

Vid behov av hjälp i en särskild fråga får fullmaktshavaren genom

skriftlig fullmakt ge någon annan behörighet att företräda fullmaktsgivaren.

En sådan fullmakt ska vara ställd till en fysisk person. Om fullmakten avser

en ekonomisk fråga, får den dock ställas till ett kreditinstitut eller ett värde-
pappersinstitut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

background image

5

SFS 2017:310

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017