SFS 2017:311 Lag om ändring i föräldrabalken

170311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken2

dels att 11 kap. 15, 16 och 19 b §§ och 12 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 17 kap., av följande lydelse.

11 kap.

15 §

En ansökan om förordnande av god man enligt 1–4 §§ eller förvaltare

får göras av förmyndare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt
16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. En
ansökan om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap får
göras av dem som nu har nämnts, av en framtidsfullmaktshavare och av över-
förmyndaren.

En ansökan om anordnande av förvaltarskap får också göras av en god man

som avses i 4 §.

När det finns anledning till det ska rätten självmant ta upp frågor om anord-

nande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap. Överförmyndaren har
samma skyldighet när det gäller förordnande av god man eller förvaltare.

16 §

3

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som

har fyllt 16 år ska rätten eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att
yttra sig, om det kan ske.

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap ska

rätten också inhämta yttranden från den enskildes make eller sambo, barn och
framtidsfullmaktshavare, överförmyndaren och vårdinrättning, om det inte är
obehövligt. Yttranden ska också, om det behövs, inhämtas från andra närstå-
ende samt från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
socialtjänsten och den eller de nämnder som utövar landstingets ledning av
omsorgsverksamheten. Den som ansökan avser ska höras muntligen, om det
kan ske utan skada för honom eller henne och det inte är uppenbart att han
eller hon inte förstår vad saken gäller. Rätten får dock avstå från att höra den
enskilde muntligen om han eller hon själv har gjort ansökan eller medgett för-
ordnandet eller det annars finns särskilda skäl.

Andra stycket gäller även i ärenden hos överförmyndaren om förordnande

av god man enligt 4 § eller förvaltare.

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2014:886.

SFS 2017:311

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:311

Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att

lämna sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet.

19 b §

4

Ett beslut om att ett godmanskap enligt 4 § eller ett förvaltarskap

ska upphöra och ett beslut om att entlediga en god man eller förvaltare med
stöd av 19 a § fattas av rätten. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om
upphörande av ett godmanskap och om entledigande av en god man eller för-
valtare.

12 kap.

2 §

Gode män och förvaltare ska, i den utsträckning det följer av deras för-

ordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras till-
gångar och sörja för deras person.

Även om det inte framgår av förordnandet, omfattar den gode mannens

eller förvaltarens uppdrag inte sådana tillgångar som har ställts under särskild
förvaltning. Är särskild förvaltning anordnad, ska den som utövar förvalt-
ningen årligen lämna redovisning över förvaltningen till den gode mannen
eller förvaltaren, om det faller inom ramen för den gode mannens eller förval-
tarens uppdrag att ta emot en sådan redovisning.

Gode män och förvaltare är inte behöriga att företräda den enskilde i frågor

om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande
frågor av utpräglat personlig karaktär.

17 kap. Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall

Innebörden av behörigheten

1 §

Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har för-
måga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig
att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes
dagliga livsföring.

Behörigheten gäller om den situation som avses i första stycket har inträffat

sedan den enskilde har fyllt 18 år. Det är den anhörige som ska bedöma om
behörigheten gäller.

Behöriga anhöriga

2 §

Behörigheten enligt 1 § gäller i tur och ordning för

1. make eller sambo,
2. barn,
3. barnbarn,
4. föräldrar,
5. syskon, och
6. syskonbarn.
Två eller flera anhöriga under samma punkt företräder den enskilde gemen-

samt. De kan lämna varandra fullmakt.

4 Senaste lydelse 2014:886.

background image

3

SFS 2017:311

Den som avböjer uppgiften, inte kan anträffas, är underårig eller har en god

man enligt 11 kap. 4 § eller en förvaltare ska inte beaktas vid tillämpningen
av denna paragraf. Detsamma gäller den som företräds av en framtidsfull-
maktshavare eller som själv är i en sådan situation som avses i 1 §.

Behörighetens omfattning i vissa fall

3 §

Behörigheten för en anhörig gäller inte i de frågor där den enskilde före-

träds av en god man enligt 11 kap. 4 §, en förvaltare eller en framtidsfull-
maktshavare.

Skyldigheter för den anhörige

4 §

Den som är behörig enligt 2 § ska vid fullgörandet av uppgiften

1. handla i enlighet med den enskildes intressen och då beakta den enskil-

des vilja eller förmodade inställning,

2. hålla den enskildes medel avskilda enligt 12 kap. 6 § första stycket, och
3. dokumentera vidtagna åtgärder på ett med hänsyn till omständigheterna

lämpligt sätt.

Bestämmelserna i 12 kap. 8 § andra och tredje styckena om jäv tillämpas

för den som är behörig enligt 2 §.

Skadestånd

5 §

En anhörig som har tagit i anspråk sin behörighet är skyldig att ersätta

den skada som han eller hon uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den
enskilde. Om flera anhöriga är ansvariga, tillämpas 12 kap. 14 § andra
stycket.

6 §

Om en rättshandling, som en anhörig har vidtagit med åberopande av

behörighet enligt detta kapitel, på grund av brist i behörigheten inte blir bin-
dande, är den anhörige skyldig att ersätta en godtroende tredje man den skada
som denne därigenom orsakas. Detta gäller dock inte, om rättshandlingen
saknar bindande verkan mot den enskilde till följd av någon särskild omstän-
dighet, som den anhörige inte kände till och som tredje man inte med fog
kunde förutsätta att den anhörige skulle känna till.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017