SFS 2017:312 Lag om ändring i ärvdabalken

170312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ärvdabalken;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § ärvdabalken2 ska ha föl-

jande lydelse.

10 kap.

4 §

3 Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar in-

sikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte
heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får
vara vittne.

Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make

eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släkt-
skap eller svågerlag till honom eller henne. Den som är framtidsfullmakts-
havare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett
förordnande till denne. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en
förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den
juridiska person som han eller hon företräder. Förordnande att vara testa-
mentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne.

Om ett testamentsvittne åberopas till bevis i en rättegång, gäller rättegångs-

balkens bestämmelser om sådant bevis.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

2 Balken omtryckt 1981:359.

3 Senaste lydelse 2012:448.

SFS 2017:312

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017