SFS 2017:313 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

170313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

8 §

2

Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon

begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att
på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare,
förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller
henne.

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlig-

het att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhål-
lande till barnets ålder och mognad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

2 Senaste lydelse 2010:480.

SFS 2017:313

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017