SFS 2017:314 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften före-
kommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken,
4. ärende om förvaltarskap,
5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn,

eller

6. ärende enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av ut-

ländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den

27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkstäl-
lighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller ärende enligt 8 § lagen
(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verk-
ställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt

1 Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.

2 Senaste lydelse 2014:887.

SFS 2017:314

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:314

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av
underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)