SFS 2017:316 Lag om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål

170316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:983) om upphävande av
lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i övergångsbestämmelserna till

lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastig-
hetsmål ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

3. I fråga om en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller

en klagan över domvilla som gäller ett avgörande av en fastighetsdomstol
tillämpas 6 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Detta gäller
dock inte mål som har handlagts i en fastighetsdomstol enligt 8 kap. 32 § jor-
dabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233.

SFS 2017:316

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017