SFS 2017:317 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

170317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om faktablad för Priip-produkter;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om fakta-
blad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare (Priip-produkter), här benämnd EU-förordningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förord-

ningen.

2 §

Om information som enligt EU-förordningen ska framgå av faktablad

och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls på det sätt och i den form
som följer av förordningen ska även marknadsföringslagen (2008:486) tilläm-
pas, med undantag för bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsav-
gift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den
lagen.

Behörig myndighet

3 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Tillsyn

4 §

För tillsynen över att EU-förordningen följs får Finansinspektionen

förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller

annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

1 Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214.

SFS 2017:317

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:317

Föreläggande att vidta rättelse

5 §

Finansinspektionen får förelägga den som har åsidosatt sina skyldig-

heter enligt EU-förordningen att vidta en viss åtgärd eller att upphöra med ett
visst agerande.

Vite

6 §

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Förordnande om att beslut ska gälla omedelbart

7 §

Finansinspektionen får bestämma att ett föreläggande enligt denna lag

ska gälla omedelbart.

Sanktionsavgift

8 §

Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den Priip-pro-

duktutvecklare som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen
genom att

1. inte upprätta och offentliggöra ett faktablad för produkten (artikel 5.1),
2. inte se till att faktabladet uppfyller kraven på form och innehåll (artikel

6),

3. inte iaktta kraven på faktabladets språkliga utformning och översättning

(artikel 7),

4. inte iaktta kraven på faktabladets utformning (artikel 8.1–8.3),
5. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med infor-

mationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknads-
föringsmaterialet (artikel 9), eller

6. inte uppdatera faktabladet om en översyn visar att så krävs (artikel 10.1).

9 §

Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som ger råd

om eller säljer en Priip-produkt, om personen åsidosätter sina skyldigheter en-
ligt EU-förordningen genom att

1. utforma marknadsföringsmaterial om en Priip-produkt i strid med infor-

mationen i faktabladet eller utan att beakta kraven på innehållet i marknads-
föringsmaterialet (artikel 9),

2. inte förse icke-professionella investerare med faktabladet i god tid innan

investeraren är bunden till något avtal eller erbjudande gällande produkten
(artikel 13.1),

3. förse en icke-professionell investerare med faktabladet efter transaktio-

nen utan att föreskrivna villkor är uppfyllda (artikel 13.3),

4. inte iaktta skyldigheten att tillhandahålla ett faktablad på det sätt som

förskrivs vid på varandra följande transaktioner avseende samma Priip-pro-
dukt (artikel 13.4), eller

5. inte tillhandhålla ett faktablad på det sätt som föreskrivs (artikel 14).

10 §

Finansinspektionen ska besluta om sanktionsavgift för den som åsido-

sätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen genom att inte inrätta lämp-
liga förfaranden och arrangemang för framförande av klagomål och besva-
rande av klagomål (artikel 19).

background image

3

SFS 2017:317

11 §

Finansinspektionen får avstå från att fatta beslut om sanktionsavgift

om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, om rättelse görs, om föreläggande
enligt 5 § bedöms vara en tillräcklig åtgärd eller om något annat organ har
vidtagit åtgärder som bedöms tillräckliga.

12 §

Sanktionsavgiften för en juridisk person ska som högst fastställas till

det högsta av

1. 47 600 000 kronor,
2. tre procent av företagets eller, i förekommande fall, koncernens omsätt-

ning närmast föregående räkenskapsår,

3. två gånger den vinst som företaget erhållit till följd av överträdelsen, om

beloppet går att fastställa, eller

4. två gånger de kostnader som företaget undvikit till följd av överträdel-

sen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse eller 8 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För ett försäkringsföretag får avgiften inte vara så stor att företaget därefter

inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till det

högsta av

1. 6 700 000 kronor,
2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av över-

trädelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

14 §

När sanktionsavgiften fastställs ska Finansinspektionen, utöver de om-

ständigheter som särskilt anges i EU-förordningen, i förekommande fall be-
akta bl.a. överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter
på det finansiella systemet, de skador som uppstått, den juridiska eller den
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
som företaget eller den fysiska personen erhållit till följd av överträdelsen
eller de kostnader som har undvikits.

15 §

Sanktionsavgifter tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

16 §

En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio

dagar från det att beslutet om avgiften har fått laga kraft.

17 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt ut-

sökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 §.

18 §

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 16 §, ska

Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmel-

background image

4

SFS 2017:317

ser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford-
ringar m.m.

19 §

En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Tystnadsplikt

20 §

Den som är eller har varit knuten till en Priip-produktutvecklare får

inte obehörigen röja uppgifter i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt
överträdelse av en bestämmelse som Finansinspektionen utövar tillsyn över
enligt denna lag, om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den utpekade per-
sonens identitet.

Första stycket gäller också den som ger råd om eller säljer Priip-produkter

som anställd eller uppdragstagare.

Skadestånd

21 §

En Priip-produktutvecklare ska ersätta ren förmögenhetsskada som

denne uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en icke-professionell investe-
rare genom att ett faktablad innehåller uppgifter som är felaktiga, vilse-
ledande eller står i strid med avtalshandlingarna. Detsamma gäller om fakta-
bladet inte har den form eller det innehåll som krävs enligt artikel 8 i EU-för-
ordningen.

22 §

Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 21 § ska underrätta

Priip-produktutvecklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon
märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd en-

ligt denna lag bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från in-
vesteringstillfället.

Avgifter till Finansinspektionen

23 §

Den som utvecklar, ger råd om eller säljer Priip-produkter och som står

under Finansinspektionens tillsyn ska med årliga avgifter bekosta inspektio-
nens verksamhet enligt denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Överklagande

24 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas första gången den 1 januari 2020 i fråga om sådana

fysiska och juridiska personer som omfattas av artikel 32 i EU-förordningen.

background image

5

SFS 2017:317

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

Per Bolund
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017