SFS 2017:318 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 4 b § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

4 b §

2

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens
verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en
anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse i lag eller annan författ-
ning som gäller för värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verk-
samhet, om uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2017:317)

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för
Priip-produkter för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhål-
landen i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller
för den som myndigheten utövar tillsyn över enligt den lagen, om uppgiften
kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra och tredje styckena gäller inte beslut om sanktio-

ner eller sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214.

2 Senaste lydelse 2016:62.

SFS 2017:318

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:318

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)