SFS 2017:319 Förordning om utstationering av arbetstagare

170319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utstationering av arbetstagare;

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om information, sam-
arbete mellan myndigheter, anmälningsskyldighet och kontaktperson samt
sanktionsavgifter.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 12 § andra stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i

fråga om 7 §,

– 12 § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i

fråga om 8 §,

– 12 § andra stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i

fråga om 9 §,

– 15 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i fråga om 10

och 11 §§,

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Information

3 §

Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om de bestämmelser i

lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare som gäller vid utstatione-
ring i Sverige. Arbetsmiljöverket ska också tillhandahålla information om de
andra organ eller myndigheter som arbetstagare och företag kan vända sig till
för att få allmän information om sina rättigheter och skyldigheter vid ut-
stationering i Sverige.

4 §

Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla den information som avses i 3 §

denna förordning och 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare
på det sätt som framgår av artiklarna 5.1, 5.2, 5.4 och 5.5 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhanda-
hållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om ad-
ministrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
(IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Informationen ska göras tillgänglig på de språk som är mest relevanta och

som Arbetsmiljöverket bestämmer.

SFS 2017:319

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:319

Samarbete mellan myndigheter

5 §

Arbetsmiljöverket ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat

land inom EES lämna information till den myndigheten inom följande tids-
frister.

– I brådskande fall som endast kräver registerkontroll: senast två arbets-

dagar efter det att förfrågan kom in till Arbetsmiljöverket.

– I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att förfrågan kom in till

Arbetsmiljöverket, om inte Arbetsmiljöverket och den behöriga myndigheten
kommer överens om en kortare tidsfrist.

Om Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om information

eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar ska Arbetsmiljö-
verket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten som begärt infor-
mationen i syfte att finna en lösning.

6 §

Om Arbetsmiljöverket i sin verksamhet upptäcker omständigheter som

tyder på oegentligheter när det gäller utstationering av arbetstagare, ska
verket på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål överlämna all relevant in-
formation till en behörig myndighet i ett annat land inom EES som kan be-
röras av informationen.

Anmälningsskyldighet och kontaktperson

7 §

En anmälan enligt 10 eller 11 § lagen (1999:678) om utstationering av

arbetstagare ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket.

En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket.

8 §

En anmälan om utstationering enligt 10 § lagen (1999:678) om utstatio-

nering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,
2. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress,

telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbets-
givaren,

3. den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,
4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,
5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras, och
6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de

arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

9 §

En anmälan om kontaktperson enligt 11 § lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens

1. namn,
2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum,
3. postadress i Sverige,
4. telefonnummer, och
5. e-postadress.

Sanktionsavgifter

10 §

Sanktionsavgiften enligt 14 § första stycket lagen (1999:678) om utsta-

tionering av arbetstagare är 20 000 kronor.

background image

3

SFS 2017:319

11 §

En sanktionsavgift enligt 10 § kronor ska tas ut om en arbetsgivare

överträder bestämmelserna i 8 eller 9 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2013:352) om anmälnings-

skyldighet vid utstationering av arbetstagare.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017