SFS 2017:320 Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

170320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare

dels att rubriken närmast efter 9 a § ska utgå,
dels att 1, 4, 5 a, 5 b, 9, 9 a, 11, 21 §§ och rubriken närmast före 9 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas 12 nya paragrafer, 1 a, 5 c, 5 d, 9 b–9 d, 22–27 §§

och närmast före 21, 22, 24 och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än

Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgiva-
ren tillhandahåller tjänster över gränserna.

Vid bedömningen av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än

Sverige ska de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra
landet och, vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige beaktas.

Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sin hemvist el-

ler sitt säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

1 a §

Det som sägs i 5 a § om förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder

och i 5 b § om begränsningarna av ett kollektivavtals rättsverkan gäller bara
om arbetsgivaren är etablerad inom EES eller Schweiz.

4 §

Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligen

arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt 3 §
i Sverige.

Vid bedömningen av om en arbetstagare under en begränsad tid utför

arbete i Sverige ska de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbets-
tagarens situation beaktas.

1 Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om
tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med till-
handahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om ad-
ministrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-för-
ordningen), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2001:65.

SFS 2017:320

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:320

5 a §

4

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få

till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får vidtas
endast om de villkor som krävs

1. överensstämmer med villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas

i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

2. bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses

i 5 § och inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbets-
tagarna, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.
I fråga om utstationerade uthyrda arbetstagare gäller i stället att stridsåtgär-

den får vidtas endast om de villkor som krävs

1. överensstämmer med villkoren i ett sådant kollektivavtal som tillämpas i

hela Sverige på motsvarande arbetstagare i uthyrningsbranschen och som re-
spekterar det övergripande skyddet för arbetstagare som avses i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag, i den ursprungliga lydelsen,

2. bara avser lön eller villkor på de områden som avses i 5 § och inte hind-

rar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 5 §.

5 b §

5

Ett kollektivavtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd en-

ligt 5 a §, eller varsel om en sådan åtgärd, medför inte sådana skyldigheter för
en arbetsgivare som gäller på grund av kollektivavtalsförhållande enligt
någon annan lag än denna i förhållande till en arbetstagarorganisation, dess
förtroendemän eller det allmänna.

Ett sådant kollektivavtal som avses i första stycket ska inte beaktas vid

tillämpningen av bestämmelserna om turordning vid uppsägning i 22 § lagen
(1982:80) om anställningsskydd eller av bestämmelserna om företrädesrätt
till återanställning i 25 § samma lag.

5 c §

Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna

av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, har
en utstationerad arbetstagare som inte är bunden av avtalet rätt till sådana kol-
lektivavtalsvillkor i avtalet som avses i 5 a §. Detta gäller för den tid som en
utstationering pågår eller har pågått och för sådant arbete som kollektivavtalet
är tillämpligt på.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en ut-

stationerad arbetstagares rättigheter enligt första stycket.

5 d §

Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna

av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ska
arbetsgivaren på begäran av organisationen tillhandahålla

1. handlingar i form av anställningsavtal, lönespecifikationer, tidrapporter

och intyg över gjorda löneutbetalningar, och

2. översättning av handlingarna till svenska, eller till engelska om arbets-

givaren föredrar det, i de fall handlingarna är skrivna på något annat språk.

4 Senaste lydelse 2012:857.

5 Senaste lydelse 2012:857.

background image

3

SFS 2017:320

Handlingarna och översättningen av dem ska tillhandahållas i den utsträck-

ning det behövs för att organisationen ska kunna bedöma om kollektivavtalet
följts i fråga om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 5 a §.

Skyldigheterna enligt första och andra styckena ska fullgöras inom tre

veckor från begäran och gäller under den tid som den arbetstagare som hand-
lingarna rör är utstationerad här i landet och fyra månader därefter.

Information och samarbete mellan myndigheter

9 §

6

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor och ska

1. tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan

bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige, och

2. hjälpa till med information om kontaktfunktioner hos arbetstagar- och

arbetsgivarorganisationer samt information om sådana kollektivavtalsvillkor
som avses i 5 a § eller som annars kan bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i

andra länder inom EES och i Schweiz.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vad informationen enligt första stycket ska innehålla och hur den
ska vara utformad.

9 a §

7

En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor

som avses i 5 a § till Arbetsmiljöverket.

Berörda arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska anmäla var sin kon-

taktfunktion till Arbetsmiljöverket. Genom kontaktfunktionen ska informa-
tion om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i första stycket kunna läm-
nas.

9 b §

Arbetsmiljöverket och de ytterligare myndigheter som regeringen be-

stämmer, är behörig myndighet vid bistånd enligt 9 c § och ska samarbeta
med behöriga myndigheter i andra länder inom EES.

9 c §

En behörig myndighet i Sverige ska på begäran av en behörig myndig-

het i ett annat land inom EES lämna bistånd till den myndigheten.

En behörig myndighet i Sverige får begära att en behörig myndighet i ett

annat land inom EES lämnar bistånd när det kan underlätta handläggningen
av ett ärende.

Begäran om bistånd får särskilt avse information samt utförande av kon-

troller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbetsta-
gare.

9 d §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela när-

mare föreskrifter om hur en behörig myndighet i Sverige ska lämna eller be-
gära bistånd.

6 Senaste lydelse 2012:857.

7 Senaste lydelse 2012:857.

background image

4

SFS 2017:320

11 §

8

Arbetsgivaren ska utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom

eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstatio-
nerad arbetstagare påbörjar arbetet i Sverige.

Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot

delgivningar. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontakt-
personen.

Kontaktpersonen ska även till myndigheter och arbetstagarorganisationer

kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i denna lag är
uppfyllda. Detta gäller dock inte i förhållande till en arbetstagarorganisation
om arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla handlingarna åt organisationen
enligt 5 d §.

Första stycket gäller inte om verksamheten i Sverige avses pågå under

högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå längre tid än fem
dagar ska arbetsgivaren fullgöra anmälningsskyldigheten enligt första stycket
den sjätte dagen som verksamheten bedrivs.

Behörig företrädare vid kollektivavtalsförhandlingar

21 §

9

En arbetsgivare ska på begäran av en svensk arbetstagarorganisation

utse en företrädare som har behörighet att för arbetsgivarens räkning för-
handla om och sluta kollektivavtal.

Arbetstagarorganisationens begäran ska innehålla
1. uppgift om att organisationen önskar sluta kollektivavtal, och
2. kontaktuppgifter till en företrädare som har behörighet att för organisa-

tionens räkning förhandla om och sluta kollektivavtal.

Arbetsgivaren ska inom tio dagar från begäran utse företrädaren och med-

dela organisationen vem som utsetts och dennes kontaktuppgifter.

Skydd mot repressalier

22 §

En arbetsgivare får inte utsätta en utstationerad arbetstagare för repres-

salier på grund av att arbetstagaren har inlett rättsliga eller administrativa för-
faranden om arbets- och anställningsvillkor

1. enligt vad som följer av 5 §, eller
2. enligt kollektivavtal, om förfarandet kan anses innefatta sådana kollek-

tivavtalsvillkor som avses i 5 a §.

23 §

Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier som strider mot

22 § visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det
arbetsgivaren som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Skadestånd

24 §

En arbetsgivare ska betala skadestånd till

1. den avtalsslutande arbetstagarorganisationen vid brott mot ett kollektiv-

avtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd enligt 5 a § eller varsel
om en sådan åtgärd,

8 Senaste lydelse 2013:351.

9 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2013:351.

background image

5

SFS 2017:320

2. den arbetstagarorganisation som begärt handlingar eller översättning vid

brott mot 5 d §,

3. den arbetstagarorganisation som begärt en förhandlingsbehörig företrä-

dare vid brott mot 21 §, och

4. den utstationerade arbetstagaren vid brott mot repressalieförbudet i 22 §.
Skadeståndet ska innefatta ersättning för den förlust som uppkommit och

den kränkning som har inträffat.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegångsregler

25 §

Mål enligt 5 § första eller tredje stycket, 5 c, 5 d, 7, 21, 22 och 24 §§

handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetstagares talan vid tingsrätt får föras vid tingsrätten i ort där arbetsta-

garen är eller har varit utstationerad.

26 §

I mål enligt 5 § första stycket tillämpas

– 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,
– 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,
– 9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande

arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning om preskription
m.m., och

– 6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevis-

börda, rätt att föra talan och preskription m.m.

I mål enligt 5 § tredje stycket tillämpas 16 § tredje och fjärde styckena

lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

27 §

I mål enligt 5 c, 5 d, 21, 22 och 24 §§ tillämpas 64 § första stycket, 65

och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet när det gäller
den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas. Om förhand-
ling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är rätten till
förhandling respektive talan förlorad.

I mål enligt 5 c § tillämpas, om det gäller semesterförmåner i kollektiv-

avtal, även 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
2. Bestämmelserna i 5 b och 5 d §§ och 24 § första stycket punkt 1 och 2

tillämpas inte när det gäller kollektivavtal som har slutits före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 5 c § tillämpas även när det gäller kollektivavtal som

har slutits före ikraftträdandet men bara för rättigheter som avser tiden efter
ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 9 b och 9 c §§ tillämpas i förhållande till en stat inom

EES, som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen, från den tidpunkt då
staten ansluter sig till det samarbete som avses i artikel 6–7 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/67/EU, i den ursprungliga lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017