SFS 2017:321 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

170321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 41 c och 42 a §§ lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.

41 c §

2

En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om ut-

stationering av arbetstagare är olovlig.

42 a §

3

Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en orga-

nisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag
inte är direkt tillämplig på.

Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas

mot en arbetsgivare som är etablerad inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller Schweiz och som utstationerar arbetstagare i Sverige en-
ligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:107, bet. 2016/17:AU9, rskr. 2016/17:226.

2 Senaste lydelse 2012:855.

3 Senaste lydelse 2010:229.

SFS 2017:321

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017