SFS 2017:323 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

170323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk att 16, 17, 21 och 42 d §§ och rub-
rikerna närmast före 16, 17 och 42 d §§ ska ha följande lydelse.

Framställning och spridning av exemplar inom arkiv och bibliotek

2

16 §

3

De statliga och kommunala arkivmyndigheterna, de vetenskapliga

bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna och folkbiblioteken har
rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,

1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta

avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original,
eller

3. för användning i läsapparater.
Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas

till lånesökande.

Andra arkiv har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorpro-

gram, för bevarandeändamål. Detsamma gäller andra bibliotek som är tillgäng-
liga för allmänheten.

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

4

17 §

5

Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa så-

dana exemplar av offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offent-
liggjorda alster av bildkonst, som personer med funktionsnedsättning behöver
för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas till dessa perso-
ner.

Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för perso-

ner med funktionsnedsättning får även

1. överföra exemplar av de verk som avses i första stycket till personer med

funktionsnedsättning som behöver exemplaren för att kunna ta del av verken,

1 Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216.

2 Senaste lydelse 2005:359.

3 Senaste lydelse 2013:691.

4 Senaste lydelse 2005:359.

5 Senaste lydelse 2005:359.

SFS 2017:323

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:323

2. genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av offentliggjorda lit-

terära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta
del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till dessa perso-
ner, och

3. framställa sådana exemplar av verk som sänds ut i ljudradio eller televi-

sion och av filmverk som personer som är döva eller har en hörselnedsättning
behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra exemplar av
verken till dessa personer.

Framställning av exemplar, spridning av exemplar och överföring till allmän-

heten av exemplar med stöd av denna paragraf får inte ske i förvärvssyfte.
Exemplaren får inte heller användas för andra ändamål än som avses i para-
grafen.

När bibliotek och organisationer sprider exemplar eller överför exemplar

av verk till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa per-
soner får behålla ett exemplar av verket, har upphovsmannen rätt till ersätt-
ning. Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen
överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionsnedsättning.

21 §

6

Var och en får, med undantag för filmverk och sceniska verk, fram-

föra offentliggjorda verk offentligt

1. vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga,

tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sker utan förvärvssyfte samt

2. vid undervisning eller gudstjänst.
Riksdagen samt statliga och kommunala myndigheter får i fall som avses i

första stycket 1 även framföra offentliggjorda filmverk och sceniska verk.
Verken får framföras endast genom en uppkoppling till ett externt nätverk
som tillhandahålls i syfte att tillgodose ett allmänt informationsintresse och,
beträffande arkiv och bibliotek som avses i 16 § första stycket, genom ett tek-
niskt hjälpmedel avsett för enstaka besökare i syfte att tillgängliggöra verk
som ingår i de egna samlingarna. Framförandet får ske endast i riksdagens
eller myndigheternas egna lokaler.

Första stycket 2 ger inte rätt att i förvärvssyfte framföra sammanställningar

vid undervisning.

Avtalslicens för arkiv och bibliotek

7

42 d §

8

Arkiv och bibliotek får framställa exemplar av verk som ingår i de

egna samlingarna och tillgängliggöra offentliggjorda sådana verk för allmän-
heten, om avtalslicens gäller enligt 42 a §.

Första stycket gäller inte, om upphovsmannen hos någon av de avtalsslu-

tande parterna har meddelat förbud mot exemplarframställningen eller till-
gängliggörandet, eller om det av andra skäl finns särskild anledning att anta
att upphovsmannen motsätter sig förfogandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Tillstånd som har beslutats med stöd av 16 och 17 §§ i den äldre lydelsen

gäller fortfarande.

6 Senaste lydelse 2013:691.

7 Senaste lydelse 2013:691.

8 Senaste lydelse 2013:691.

background image

3

SFS 2017:323

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017