SFS 2017:325 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

170325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgifter

vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:325

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:325

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av
följande.

Kategori A ............................................................................................. 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
– adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
– tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
– namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,
– testamentsvittnesförhör,
– förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
– tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §
sambolagen (2003:376),
– beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
– förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.
2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),
– tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §
ärvdabalken,
– förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,
– tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar,
– likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen
(2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 2 kap.
37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
– entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-
lagen (1994:1220),
– kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
– förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,
– förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter,
– blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap,
– sjöförklaring,
– entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts
ovan,
– informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c §
mönsterskyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen
(1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a §

1 Senaste lydelse 2017:121.

background image

3

SFS 2017:325

växtförädlarrättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 § varumärkeslagen
(2010:1877),
– medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322) om
medling i vissa upphovsrättstvister,
– intagande i protokoll för framtida säkerhet, och
– verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa
privaträttsliga tvister.

Mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

Ärende i mark- och miljödomstol för vilket avgift inte tas ut enligt 2 eller
3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, in-
klusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007
om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som
gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om
barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål
som inleds genom en gemensam ansökan

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas
ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra
bestämmelser.

Kategori B .......................................................................................... 2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A

Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken

Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt
förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande
skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur

Enskilt åtal

Konkursärende

Ärende om företagsrekonstruktion

Annat mål i mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A,
med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myn-
dighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och mål för vilket avgift tas ut enligt 2 eller 3 kap. förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

background image

4

SFS 2017:325

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har
överlämnats till domstol enligt följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, efter
överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ................... 600 kr

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning ......... 2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma, efter överläm-
nande av ärende från registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m § firma-
lagen (1974:156) ................................................................................ 2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter över-
lämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varu-
märkeslagen (2010:1877) ................................................................... 2 350 kr

Mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överläm-
nande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning ............................................ 600 kr

Annat mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning ......... 2 500 kr

Kungörandeavgifter

Kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende ................................................................................... 3 000 kr

Ärende om företagsrekonstruktion .................................................... 3 000 kr