SFS 2017:326 Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

170326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i upphovsrättsförordningen
(1993:1212);

utfärdad den 27 april 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212)
dels att 4 § och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Framställning av exemplar

inom arkiv och bibliotek”.

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

1

4 §

2

När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av

verk enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen ska

1. upphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär,
2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret

och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 §
upphovsrättslagen, och

3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.
Om ett bibliotek eller en organisation sprider eller överför exemplar till

personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får be-
hålla ett exemplar av verket, ska upphovsmannen meddelas även om det.
Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:362.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:883.

SFS 2017:326

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017