SFS 2017:327 Lag om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el

170327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:601) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:601) om ur-

sprungsgarantier för el

dels att 10, 11, 13 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 och 15 §§ ska utgå,
dels att 2, 3, 7, 9, 12, 14, 17 och 19–21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 § ska lyda ”Elektronisk hantering”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 15 §§, och närmast före

2 a, 9, 12, 15 och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 16 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Till-

syn”.

2 §

Med ursprungsgaranti avses i denna lag det elektroniska dokument som

tagits fram enligt lagen och vars syfte är att garantera ursprunget på den el
som en elleverantör ska lämna uppgift om enligt 8 kap. 12 § ellagen
(1997:857).

Prövning och tillsyn

2 a §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten)

prövar frågor om ursprungsgarantier och utövar tillsyn över att denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

3 §

Ursprungsgarantier får utfärdas bara för sådan el som har mätts och rap-

porterats till tillsynsmyndigheten enligt föreskrifter som har meddelats av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 §

Tillsynsmyndigheten ska föra ett elektroniskt register över ursprungs-

garantier.

Utfärdande av ursprungsgarantier

9 §

Frågor om utfärdande av ursprungsgarantier för el prövas av tillsyns-

myndigheten efter skriftlig ansökan från producenten av el.

1 Prop. 2016/17:124, bet. 2016/17:NU19, rskr. 2016/17:217.

SFS 2017:327

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:327

Överföring av ursprungsgarantier

12 §

2

Om den som är antecknad som innehavare av en ursprungsgaranti i re-

gistret över sådana garantier skriftligen begär det, ska tillsynsmyndigheten
registrera en överföring av en ursprungsgaranti till en annan innehavare.

14 §

En ursprungsgaranti från en annan medlemsstat i Europeiska unionen

ska erkännas, om det inte finns skäl att tvivla på dess riktighet.

Om en ursprungsgaranti som avser förnybar el eller högeffektiv kraft-

värmeel inte erkänns, ska tillsynsmyndigheten se till att den inte kan användas
för det syfte som anges i 2 § samt underrätta Europeiska kommissionen och
ange varför garantin inte kan erkännas.

Rättelse

15 §

En uppgift i det elektroniska registret över ursprungsgarantier ska

rättas om den är uppenbart oriktig till följd av någons skrivfel, räknefel eller
liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den som är anteck-
nad som innehavare i registret ska ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften
rättas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Återkallelse

17 §

3

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett beslut om utfärdande av ur-

sprungsgarantier

1. om beslutet har fattats på grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter

och dessa har haft betydelse för rätten att tilldelas ursprungsgarantier,

2. om förutsättningarna enligt denna lag eller föreskrifter som har medde-

lats i anslutning till lagen inte uppfylls,

3. om elproducenten inte lämnar de upplysningar, de handlingar eller det

tillträde till produktionsanläggningen som behövs för att tillsynsmyndigheten
ska kunna utöva tillsyn, eller

4. om elproducenten begär det.
Ett beslut om återkallelse ska gälla omedelbart.

19 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för hantering av ur-

sprungsgarantier enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om ursprungsgarantier.

21 §

Beslut om utfärdande av ursprungsgarantier enligt 9 §, återkallelse en-

ligt 17 § eller rättelse enligt 15 § får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2017:327

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017